Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν


Στο 50% είναι το ποσοστό ενίσχυσης των δικαιούχων. Χρηματοδοτούνται έργα από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη μεταποίηση και έργα από 20.000 έως 200.000 ευρώ στους υπόλοιπους τομείς.

Στο 50% είναι το ποσοστό ενίσχυσης των δικαιούχων. Χρηματοδοτούνται έργα από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη μεταποίηση και έργα από 20.000 έως 200.000 ευρώ στους υπόλοιπους τομείς. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι δέκα:
1. Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις.
Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα και εξυπηρετούν τον ειδικό σκοπό, το αντικείμενο και τις επιδιώξεις του επενδυτικού σχεδίου.
2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
 • Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Κύριος και βοηθητικός ψηφιακός / μηχανογραφικός / ηλεκτρονικός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Hardware).
3. Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.
 • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων σκοπών της επένδυσης.
 • Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθηκών / πρώτων υλών κτλ.
4. Κατοχύρωση - Τροποποίηση Πατεντών - Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας.
Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.
5. Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
 • Περιλαμβάνονται δαπάνες μεταξύ άλλων για τις εξής ενέργειες:
 • Σχεδιασμός προϊόντων / συσκευασίας / υπηρεσίας
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών.
 • Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων (ποιότητας, υπηρεσιών, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας πληροφοριών, εισόδου σε επιλεγμένες αγορές κτλ.)
6. Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
10. Λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης
Στην κατηγορία αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται :
 • ενοίκια (αυστηρά σχετιζόμενα με τη στέγαση / εξυπηρέτηση του "παραγωγικού" χώρου της επένδυσης),
 • συνδρομές σε δίκτυα παροχής υπηρεσιών, συνδρομές, χρήσεις λογισμικού ή βάσεων δεδομένων σχετιζόμενες με το αντικείμενο της επένδυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου