Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ενίσχυση έως 65% σε εκτροφεία σαλιγκαριών


Οι μονάδες έχουν τετραπλασιαστεί από το 2007

H κατανάλωση του σαλιγκαριού σημειώνει μια συνεχή αύξηση στη χώρα μας
H κατανάλωση του σαλιγκαριού σημειώνει μια συνεχή αύξηση στη χώρα μας
Πριμ σε εκτροφεία σαλιγκαριών δίνεται μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος που παρέχει κίνητρα για νέες επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης σαλιγκαριών. Ενας τομέας που εμφανίζει εντυπωσιακές προοπτικές ανάπτυξης εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μονάδες αυτές κυμαίνονται από 40 έως 65%.
Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, ότι τα τελευταία χρόνια τα εκτροφεία σαλιγκαριών πληθαίνουν, καθώς η προοπτική του μεγάλου κέρδους προσελκύει πολλούς επενδυτές. Απευθύνονται, άλλωστε, σε μια αγορά που εμφανίζει διαρκώς έντονους ρυθμούς ανάπτυξης, με τις τιμές να έχουν κάθε χρόνο ανοδικές τάσεις.
Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση και την εμπορία σαλιγκαριών. Πιο συγκεκριμένα, όμως, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας), που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.
Εδώ και πολλά χρόνια η κατανάλωση του σαλιγκαριού σημειώνει μια συνεχή αύξηση εκτός από το φρέσκο και το τυποποιημένο προϊόν, μιας κι αυτό το καθιστά διαθέσιμο όλο τον χρόνο. Μάλιστα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώνεται σταθερά συνεχή αύξηση στις πωλήσεις έτοιμων αλλά και συσκευασμένων προϊόντων.
Ως προς την κατανάλωση, η Ιταλία τα τελευταία 2 χρόνια βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πάνω από την Ισπανία και τη Γερμανία, παραμένοντας φυσικά πίσω από τον κολοσσό του τομέα, δηλαδή τη Γαλλία, που στη μαγειρική χρήση του προϊόντος και στην εμπορευματοποίησή του παραμένει σε όλο τον κόσμο η πιο δυνατή χώρα με πάνω από 1.500.000 τόνους επεξεργασμένου προϊόντος, εμπορευματοποιημένο και εξαγώγιμο σε όλο τον κόσμο. Αξιοσημείωτη είναι η "κατά κεφαλήν" κατανάλωση στην Ελλάδα, που έχει υπολογιστεί σε 500 γραμμάρια ανά άτομο ετησίως, με την κατανάλωση να φτάνει τους 40.000 τόνους.
Είναι, άλλωστε, εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου (ανοιχτού τύπου) που έχουν ιδρυθεί από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν τετραπλασιαστεί. Η γεωγραφική τους κατανομή καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου, τον Εβρο και κάποιες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
Δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:
 • Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
 • Την προμήθεια και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.).
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
Υπηρεσίες και χρονοδιάγραμμα
Η παραλαβή του πληροφοριακού υλικού από τους ενδιαφερομένους, σε ηλεκτρονική μορφή, θα γίνεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου, Αχαρνών 5 - Αθήνα ή από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειών ή τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκίνησε την Παρασκευή 7/10/2011 και λήγει την Τετάρτη 28/12/2011 και ώρα 15.00.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αίτηση

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης:
 • Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή για μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας.
 • Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.
 • Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης.
 • Προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν τη βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.
 • Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
 • Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
 • Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί "ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου