Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

75 εκατ. € σε νέους αγρότες από το πρόγραμμα "Αλ. Μπαλτατζής"


Κονδύλια ύψους 75 εκ. ευρώ προορίζονται για τους νέους αγρότες σε όλη τη χώρα με την ενεργοποίηση του προγράμματος για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης. Το μέτρο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με ικανοποιητικά ποσοστά ενίσχυσης ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές.

Με την αύξηση των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων από 285 εκ. ευρώ σε 500 εκ. ευρώ και την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ ζωικής και φυτικής παραγωγής με αναλογία 2 προς 1 (67% - 33%), στους νέους αγρότες αντιστοιχούν πλέον επιδοτήσεις ύψους 75 εκ. ευρώ. Παράλληλα, αυξήθηκε το ύψος της προκαταβολής του ποσού με την οριστική ένταξη του έργου και από 20% που ήταν θα ανέρχεται πλέον στο 50% της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά διατίθεται ξεχωριστός προϋπολογισμός για τους νέους γεωργούς, δικαιούχους του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», στους οποίους δίνεται η δυνατότητα σε συνθήκες ελεγχόμενου ανταγωνισμού να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης και να υλοποιήσουν τις επενδύσεις που έχουν δεσμευθεί με το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η αύξηση των πιστώσεων της προκήρυξης συνοδεύεται από βελτιώσεις στη βαθμολογία με σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων στις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, και συγκεκριμένα 20 μόρια για τους νέους γεωργούς του μέτρου 112 που το σχέδιο βελτίωσης αφορά φυτική παραγωγή και 25 μόρια για αυτούς που το σχέδιο βελτίωσης αφορά ζωική παραγωγή.

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες προς ενίσχυση αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εξοπλισμό αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος καθώς και εξοπλισμό αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης κ.λπ. Μάλιστα, στο πλαίσιο του μέτρου, προβλέπεται και η δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Εως 500.000 ευρώ ο ανώτατος προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ενίσχυσης, ανέρχεται ανά γεωργική εκμετάλλευση έως τα 500.000 ευρώ.

Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης και αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης (νομική δέσμευση) του επενδυτικού σχεδίου. Μη τήρηση του παραπάνω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά επιλέξιμο προϋπολογισμό που πραγματοποιήθηκε από τον δικαιούχο. Ως πραγματικά επιλέξιμος προϋπολογισμός νοούνται δαπάνες που έχουν ήδη υλοποιηθεί και εξοφληθεί.

Tα στάδια για την υλοποίηση των σχεδίων

Για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δηλαδή οριστικοποιούνται και λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, από τις 18/2/2011 μέχρι τις 18/4/2011. Η έντυπη μορφή των αιτήσεων ενίσχυσης (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλεται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης. Κατάταξη των αιτήσεων ενίσχυσης σε «εν δυνάμει», «επιλαχούσες» και «απορριπτόμενες». Αποστολή ατομικών αποφάσεων ένταξης στους «εν δυνάμει δικαιούχους», προκειμένου μετά την αποδοχή της σχετικής απόφασης, να κριθούν δικαιούχοι. Μάλιστα, για τους δικαιούχους που υποβάλλουν σχέδια βελτίωσης μέχρι 50.000 ευρώ, αφαιρείται η προϋπόθεση της μελέτης.

Απλές οι διαδικασίες

Ο σχεδιασμός του μέτρου έχει γίνει στην κατεύθυνση απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών με τη μείωση των απαιτούμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών, την απλοποίηση της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης - φακέλου υποψηφιότητας, την αξιοποίηση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή, την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων, κ.λπ. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η αύξηση της παραγωγής, οι συνδυαστικές οικονομικές δραστηριότητες, η ενίσχυση της τυποποίησης, η έμφαση σε προϊόντα που χρήζουν μεταποίησης, αλλά και η σύνδεση με το «καλάθι της περιφέρειας».

Και νέες δράσεις
Οι κατηγορίες των επενδύσεων που μπορούν να επιδοτηθούν

Γεωργικά κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, αρδευτικά συστήματα και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι οι βασικές κατηγορίες επενδύσεων που δικαιούνται επιδότησης με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους νέους αγρότες που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Τα σχέδια βελτίωσης που εντάσσονται στο μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» παρέχουν οικονομική στήριξη στους νέους αγρότες για επενδύσεις στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στη μεταποίηση της ίδιας παραγωγής της εκμετάλλευσης (καθετοποίηση εντός της εκμετάλλευσης) και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

- Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,

- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών), εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της εκμετάλλευσης,

- Εγγειες Βελτιώσεις,

- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών. Πλέον στο μέτρο εντάσσονται και δράσεις όπως θερμοκήπια υδροπονικά υψηλής τεχνολογίας, εξοικονόμησης νερού, ειδικών καλλιεργειών, π.χ. φράουλα, καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι, φασολάκι, αλλά και οπωροκηπευτικά τεσσάρων εποχών, όπως πορτοκάλι και ροδάκινο. Ενισχύονται ακόμη εξαγωγικές καλλιέργειες, όπως το σαλιγκάρι και το μανιτάρι.

Νέες εντάξεις στα «σχέδια βελτίωσης» είναι κι εκείνες για θερμοκήπια, προϋπολογισμού μέχρι 500.000 ευρώ, η ελιά κλασικής φύτευσης και νέες ποικιλίες ροδακινιάς.

Το πρόγραμμα ήδη τρέχει και προβλέπει ενισχύσεις από 40% μέχρι 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας ή έδρας.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας, στο τηλέφωνο 210-5275271, αλλά και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

(πηγή: Έθνος)

Οι ενδιαφερόμενοι για αγροτικές επιδοτήσεις, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642 (κο Παππά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου